Politikalarımız

AYRIMCILIKLA MÜCADELE POLİTİKAMIZ

Mimoza Kadın Derneği, İnsan haklarının bütüncüllüğünü savunur ve haklar arasında hiyerarşiye karşı durur. Mimoza Kadın Derneği, her çalışma alanında oluşturduğu iç politika metinleri doğrultusunda hareket eder. Mimoza Kadın Derneği, bütün çalışma alanlarında şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalarak çalışır.

GENEL İLKE:

Bu politika belgesinin amacı; uluslararası insan hakları sisteminde, dernek politika belgeleri ile derneğin politika belgelerinde belirtilen değerlere ve amaçlara paralel olarak, derneğin işleyişinde, özel ve tüzel kişilerle kurduğu ilişkilerde ayrımcılık ve damgalama karşıtı usul ve esasları belirlemek üzere dernek üyelerine, çalışanlarına, faydalanıcılarına ve gönüllülerine rehberlik etmektir. Ayrımcılık karşıtlığı ilkesi, derneğin kendi faydalanıcılarıyla, çalışanlarıyla, gönüllüleriyle, stajyerleriyle ve destekçileriyle nasıl ve hangi ortamlarda iş yapılacağını net ve açık biçimde sunar. Ayrımcılık karşıtlığı ilkesini, derneğin kendi unsurlarının olduğu gibi, üçüncü bir tarafın, örneğin tedarikçi veya yüklenicilerin de izlemeleri beklenir. 

TANIMLAMALAR:

Doğrudan Ayrımcılık; işlerle, eğitimle, terfilerle, çalışma ve etkinlik mekânlarının özellikleriyle, sağlık hakkını içerecek şekilde sosyal haklarla ve sosyal güvenceyle ya da çalışma hayatının herhangi bir diğer yönü ile ilgili olarak alınan herhangi bir karar veya eylemin sonucunda, bundan etkilenenlerin eşit muamele ve fırsattan yararlanamaması demektir. 

Dolaylı Ayrımcılık; görünüşte tarafsız olan ancak belirli bir gruptan kişileri diğerlerine kıyasla dezavantajlı konuma düşüren herhangi bir karar veya eylem demektir. 

Damgalama: Bir kişiyi ya da toplumsal kesimi, doğuştan gelen ya da sonradan edinilen karakteristik özellikleri üzerinden, kişinin veya o toplumsal kesim temsilcilerinin hoşuna gitmeyecek ve onlar tarafından tercih edilmeyecek şekilde belirten ve toplumun diğer kesimlerinden ayrı tutulmalarına yol açan işaretler, söylemler veya ifadelerdir. 

Mağdurlaştırma: Eşitlik ilkesine uyulmasını talep eden veya bu belgede yasaklanan tutum ve davranışlara karşı şikayette bulunan, şikayette bulunması ihtimali bulunan veya bu şikayet süreçlerine katılan veya katılması ihtimali bulunan kişiler ile, bu kişileri temsil edenlerin, bu talep ve şikayetler nedeniyle maruz kaldıkları her türlü olumsuz tutum ve davranışı ifade eder. Ayrımcılığa ve damgalanmaya uğrama olasılığı olan kişiler için şu özellikler dikkate alınmakla birlikte liste tüketici değildir: Ten rengi, inanç, din, mezhep, etnik kimlik, uyruk, medeni durum, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, engellilik, sağlık statüsü, genetik bilgiler, siyasi görüş ve benzeri. 

KURALLAR:

Mimoza Kadın Derneği, işleyişini, unsurlarını, iletişimini ve paydaşlarını sadece doğrudan ayrımcılığa değil, aynı zamanda dolaylı ayrımcılığa ve damgalanmaya da yer vermeyecek ve riskleri azaltacak şekilde oluşturur ve düzenler. Bunlar;

 1. Mimoza Kadın Derneği; tam ve-veya yarı zamanlı çalışan, uzman, araştırmacı, danışman, stajyer vb. tüm çalışan kişilerin seçiminde, görevlendirilmesinde ve bu kişilere muamelede eşit davranış̧ kriterlerini gözetir. Bu kriterlerin ve özel ihtiyaç durumlarının belirlenmesinde uluslararası insan hakları sözleşmelerini, tavsiye kararları ve raporlarını; insan hakları ve sivil toplum örgütlerinin taleplerini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarını referans alır. 
 2. Mimoza Kadın Derneği’nin tüm faydalanıcıları, çalışanları, gönüllüleri ve stajyerleri için birbirleri arasında ve üçüncü kişilere eşit ve adil davranış esastır ve yukarıda bahsedilen kategorilere referansla ayrımcılık ve damgalama yapılamaz. 
 3. Tüm çalışanları, gönüllülerin ve stajyerlerin kendi potansiyellerini, yeteneklerini geliştirmelerine destek olarak işgücü kaynağının örgüt etkinliğinin en üst düzeyde kullanılabilmesine dair düzenlemeler yapar. 
 4. Yukarıda bahsedilen özel kişilerin etkinlik temelli görevlendirilmesi süreçlerinde ve dernek içi kademelerde iş tanımına dair mesleki yeterlilik ölçütleri, ehliyet ve kişisel vasıfları esas alır.
 5. Kişiler arasında din, inanç, mezhep, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim, engellilik, sağlık statüsü, medeni durum, etnik kimlik, milliyet, ten rengi, siyasi görüş ve benzer kategorileri gerekçe göstererek herhangi bir ayrım yapmaz. 

 

6. İşe Alım İlanları, Süreçleri ve Görüşme Yöntemi 

 

6.1- Mimoza Kadın Derneği, işe alım ilanlarında ve süreçlerinde toplumsal çeşitliliği tanır, gözetir ve yukarıda söz edilen kategorilerinden kişilerin erişiminde zorluk yaratmayacak makul ve orantılı düzenlemeleri yapar. Çalıştığı acenteleri bu belgenin kriterleri hakkında bilgilendirir. İlan dilinde ayrımcı ifadelerden ve kapsayıcı olmayan açıklamalardan kaçınır. 

6.2- Tüm toplumsal kesimlere hitap ettiğinin altını çizer. İş başvuru formlarında kişisel (özel ) bilgiler minimum düzeyde talep edilir, mesleki ölçüt, ehliyet ve kişisel becerilere odaklanılır. İsim, adres ve telefon yeterlidir. Engellilik durumunda iş görüşmesi için makul uyumlaştırma yapabileceğini beyan eder. 

6.3- Hizmet, Mal Mülk Alımı, Kiralama ve çalışma ofisi, ayrımcılıkla mücadele politikaları ve eşit davranış ilkeleri doğrultusunda belirlenir. Bunun sağlanamadığı durumlarda, açık etkinliklerini bu ilkeye uyumlu halde organize etmeye çalışılır. Bu politika belgesinde belirtilen ilkelerin çalışma, faydalanıcıların ve gönüllülere dair tüm bağlamlara uygulanması hedeflenir. Bu bağlamlar içinde düzenlenen konferanslar, gerçekleştirilen iş işlevleri, düzenlenen sosyal etkinlikler ve iş gezileri de yer alır. 

 1. İletişim Kuralları

7.1- Mimoza Kadın Derneği’ne  ait‐e posta servisleri ve/veya intranet/internet servisleri de dahil olmak üzere, kendi iletişim araçlarında, donanımlarında, sistemlerinde ve hizmetlerinde bir kişinin ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsel kimlik veya ifade, ten rengi, inanç, din, milli köken, milliyet, vatandaşlık, yaş, sakatlık, genetik bilgiler, cinsel yönelim, kültür, soy veya kıdem durumu, sosyo ekonomik durumu veya hukukla korunmakta olan diğer kişisel özelliklerine dayanılarak kullanılmasına, heteroseksist sistemi güçlendirecek herhangi bir ayrımcılık yapılmasına ve böylece düşmanca ve saldırgan bir iş ortamı yaratılmasına izin verilmemektedir.

 7.2- Herhangi bir kişiyi veya grubu tehdit veya taciz edecek, damgalayacak, küçük düşürecek veya düşmanca nitelikte algılanabilecek “espri”, resim, hikâye, video veya diğer iletişim ve içeriği internetten yüklemek, göndermek, görüntülemek veya kurum içinde dolaşımını sağlamak da bu kapsamda yasaktır. 

7.3- Tıpkı başka herhangi bir politikanın ihlal edilmesinin gözlemlendiğinde yapıldığı gibi, herhangi bir çalışan, faydalanıcı, stajyer, destekçi veya üçüncü taraftan bu tür uygunsuz bir ileti alındığında, bunun hemen raporlanması gerekir. 

 

8- Ayrımcılık Karşıtı Politika Eylem Planının Hazırlanması 

8.1- Mimoza Kadın Derneği çalışanları, gönüllüleri ve stajyerleri ayrımcılık karşıtı politika belgesini onayladıklarını beyan eder. 

8.2- Bu belgenin takibi ile ilgili dernek yönetim kurulu ve çalışanlar sorumlu olup, Genel koordinatör işe başlama veya faaliyetlerde bulunma süreçleri öncesinde dernek çalışanlarına, faydalanıcılara, stajyerlere ve gönüllülere gerekli bilgilendirmeyi yapmakla yükümlüdür. 

8.3- Bu politika belgesinin ihlalinde disiplin tedbirleri göz önüne alınır, bu tedbirlerin uygulanması sonucunda uyarma, özür, danışmanlık alma zorunluluğu, transfer, terfi düşme, iş anlaşmasının feshi ve diğer uygun disiplin eylemleri yönetim kurulu tarafından detaylı inceleme ve değerlendirme yapılarak hükme bağlanabilir. 

8.4- Taciz, mobbing ve zorbalık; ilgili mevcut ya da derneğin ürettiği ve üreteceği belgeler ışığında özellikle değerlendirilir. 

 

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM STANDARTLARI VE İDARİ USULLER POLİTİKAMIZ

İnsan Kaynakları Yönetim Standartları ve İdari Usuller

Mimoza Kadın Derneği, günlük işleyişi ve iç iletişimi bakımından insan haklarına saygı gösterme, bu hakları koruma ve bunları yaygınlaştırmayı kendine ilke edinir. Bu bağlamda, sadece içinde yer aldığı sivil sektörle sınırlı kalmamak üzere, çalışma ilişkileri ve hakları bakımından örnek bir uygulayıcı olabilmek için gereken önlemleri almayı ve buna dair tüm adımları atmayı bir sorumluluk olarak üstlenir.

Mimoza Kadın Derneği, bir yandan kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda kendisini esnek ve uygun bir biçimde yönetirken bir yandan da kurumun temel yapı taşlarından olan çalışanlarının hak, barış ve refahını gözetecek bir insan kaynağı yönetimi standardı oluşturmayı önemser. Bu standartların, çeşitliliğin getirdiği katkıları gözetecek, objektif, tutarlı, kapsayıcı ve ayrımcılığı önleyici bir doğasının bulunması esastır.

 1. Genel İlkeler:
 1. Mimoza Kadın Derneği, ayrımcılığın her biçimine karşıdır. Bu nedenle her türlü iş ilişkisinde, iş ve çalışma duyurusundan başlayarak, din, renk, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, hamilelik, engellilik, yaş, toplumsal statü, etnik kimlik, kalıcı hastalık, fiziksel durum, medeni hal, siyasi ya da felsefi görüş ve benzeri nedene dayalı olarak ayrımcılığı yasaklar. 
 2. Mimoza Kadın Derneği çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyici temel bir ilke olarak benimser. 1 haftadan uzun sürecek eğitimlere katılım yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Eğitimlere katılacak kişiden, eğitimin çıktılarını ve sonuçlarını Mimoza Kadın Derneği ile nasıl paylaşacağına taahhüt istenir. 
 3. Mimoza Kadın Derneği, çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlıkları ile güvenliklerini yeterli düzeyde güvence altına almakla yükümlüdür.
 4. Mimoza Kadın Derneği’nde her zaman eşit işe eşit ücret ilkesi benimsenir. Kıdem nedeniyle kazanılan haklar bilgi, beceri ve deneyimler gözetilerek ücret belirlenir.
 5. Mimoza Kadın Derneği, evrensel insan hakları ve çalışan hakları standartlarını uygulamakla yükümlüdür. Bunun yanı sıra, Türkiye’deki hukuk sistemi içerisindeki ilgili tüm mevzuata tam olarak uyum sağlar.
 6. Mimoza Kadın Derneği çalışanları, karşılıklı güven ve anlayış, şeffaflık, iyi niyet, hakkaniyet, adalet, yardımlaşma ve dayanışma ilkeleri çerçevesinde iletişim kurar ve bir arada çalışır.
 1. İşe Alım ve İşten Ayrılma Süreçleri
  1. Bütün işe alımlar dernek kaynakları veya uygulanacak proje içeriğine göre, doğru ve etkili bir planlama sürecinin sonucunda belirlenecek ihtiyaçlara göre yapılır. İş alanlarında her türlü ayrımcılığı engelleyecek önlemler alınır. İşin nitelikleri ve gereksinimleri konusunda adayların en doğru ve eksiksiz biçimde bilgilendirilmeleri esastır. Mimoza Kadın Derneği yönetimi iş ilanlarını öncelikle mevcut çalışanlara ardından dernek dışına açmayı uygun görebilir.
  2. İşe alım süreçlerinin tamamında, işe alım görüşmelerinde, değerlendirme ve karar alma süreçlerinde her zaman Yönetim Kurulu kararı esastır. İş sözleşmeleri uluslararası ve ulusal çalışma standartları ve mevzuatına uygun olarak düzenlenir. İşe alınan çalışanların sorumlulukları ve çalışanlardan beklentiler doğru ve açık bir biçimde Genel Koordinatör veya Proje koordinatörü tarafından açıklanır. Çalışanların kendi rızalarıyla işten ayrılmaları durumunda işten ayrılma mülakatı genel koordinatör tarafından gerçekleştirilir. 
  3. Çalışanların işten çıkarılması Mimoza Kadın Derneği için her zaman son seçenektir. Bu çerçevede sadece ekonomik nedenlerle gerçekleştirilecek işten çıkarmalar için Yönetim Kurulu Başkanı, sayman ve genel koordinatörün oluşturduğu 3 kişilik kurul tarafından belirlenecek ilkelere göre gerçekleştirilir.
  4. Bütün çalışanların geçerli bir iş sözleşmesi ve her pozisyon için detaylı tasarlanmış açık ve net iş tanımları olmalıdır. 
  5. Yeni başlayan çalışanların örgütün amaçlarını anlaması ve aidiyet hislerinin geliştirilmesi için onlara derneğin vizyonu, değerleri ve hedefleri hakkında bilgi verilmelidir.
  6. Büyük bir kural çiğneme/ihmalkârlık olmadığı takdirde (örneğin rüşvet, taciz, zimmet, çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet, ayrımcılık yaratma, vb.) hiçbir çalışanın kuralları ilk ihlalinde işine son verilmemelidir. 
  7. Derneğin “Rüşvet ve yozlaşmaya karşı politika belgesi”, “İnsan Kaynakları Yönetim Standartları ve İdari Usuller” ve “satın alma kuralları” belgesi Özlük dosyalarına eklenir. 
  8. Projelerde görevlendiren çalışanlar için alınan bu karar yönetim kurulu kararı ile bildirilir ve özlük dosyasına eklenir. 
 2. Maaşlar ve diğer ödemeler
  1. Mimoza Kadın Derneği tüm çalışanları için SGK primlerini ve vergileri tam öder. Tam zamanlı çalışanların maaşları ayın ilk yedi iş günü içerisinde veya çalışanın istihdam edildiği ilgili projenin bütçe planına uygun olarak belirlenen tarihte düzenli ödenir.
  2. Mimoza Kadın Derneği’nde projeler kapsamında tam zamanlı, yarı zamanlı veya geçici personel (Genel Koordinatör, Proje Koordinatörü, Proje Asistanı, Finans Koordinatörü, İdari İşler Sorumlusu, Kaynak Geliştirme Sorumlusu, Danışman, Avukat, Psikolog, Sekreter vd.) istihdam edilebilir. Personele ait temel maaşlar ve azami maaşlar genel koordinatörün talebi ve yönetim kurulunun onayıyla ilgili proje bütçesine veya dernek bütçesinin imkan verdiği oranda düzenlenir. 
  3. Çalışanlar için yıllık uygulanacak maaş zammı; İlgili Proje bütçesine veya dernek bütçesinin imkân verdiği oranda YK kararıyla Ocak ayı itibariyle maaşlar düzenlenebilir. 

 

 1. Dernek bünyesinde çalışacak personel için çalışma süreleri tam zamanlı personel için normal çalışma süresi günde 8 (sekiz) saat, Cumartesi ve Pazar hariç olmak üzere haftada 5 (beş) gün, toplam 40 (kırk) saattir. (günlük çalışma süresine 1 saatlik yemek ve dinlenme süresi dâhildir.) Çalışanlar en geç 10:00’da çalışmaya başlamakla sorumludur. Çalışma saati esas yetişmeyen konularda haftalık 45 saati geçen çalışmalar ücretli izin olarak kullanılır. Proje kapsamında istihdam edilecek personelle ilgili çalışma şekli, çalışma süreleri, ücret vd. proje içeriğine, bütçesine ve süresine bağlı olarak belirlenecektir.

 

 1. a) İşyerinde ya da Mimoza Kadın Derneğince işyeri dışında görevlendirildiği durumlarda Mimoza Kadın Derneği’nden iş beklemekle geçen süreler, b) Çalışanın Mimoza Kadın Derneği tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmesi halinde yolda geçen süreler, fiilen çalışılmamış dahi olsa, çalışılmış gibi iş süresinden sayılır. 

 

 1. Dernek tarafından yapılan görevlendirmeler, işin gereği olan rutin toplantı ve görüşmeler haricinde, ofis dışında çalışmanın gerçekleşmemesi için tüm çalışanlar azami sorumluluk üstlenir ve çaba gösterir. 
 1. Ofis Kuralları ve Sürdürülebilirliği : 
  1. Ofisin sürekli açık kalması için çalışanların izin vb. kullanımlarını uygun bir biçimde düzenlemeleri esastır. Derneğe ilişkin bütün idari ve mali işleri Genel koordinatör düzenler. E posta listeleri ve kurumsal e posta adreslerinin yönetimi ile ilgili talepler Genel koordinatöre bildirilir. Dernek ofisinde tüm ekipmanların çalışır durumda olması, genel koordinatörün sorumluluğundadır. Ofiste bozulan, kırılan bir ekipman fark eden çalışanlar bu durumu genel koordinatöre bildirmelidir. Genel koordinatör anlaşmalı kurumları arayarak bozulan ekipmanın tamirini sağlar. Genel Koordinatör ofisin düzgün çalışması için gerekli donanımın satın almasından ve bakım anlaşmalarını yapmaktan sorumludur.
  2. Gönüllüler ve personel için değeri 50 TL’yi geçen her türlü eşya (tarihi belirterek) imza karşılığı teslim alınır ve yine imza karşılığı başka birine verilir ya da ofise iade edilir. Oluşabilecek imzalar zinciri durumunda da, elinde başkası tarafından verilmiş eşya teslimi imzası bulunmayan ve tarih sırasıyla son imzasıyla eşyayı teslim almış kişi eşyadan sorumlu sayılır.
  3. Bütün çalışanlar masaları ve çevresini temiz ve düzenli tutmalıdır. Ortak kullanım alanı olan toplantı odası, tuvaletler ve mutfağın temiz ve düzenli tutulması her çalışanın kendi kullanımı sonrası sorumlu olduğu bir alandır. Örneğin, her çalışan gün içinde kullandığı mutfak eşyasını bulaşık makinesine yerleştirmelidir. Toplantı odasının genel düzeninden ve trafiğinin düzenlenmesinden dernek çalışanları ortak sorumludur. 
  4. Arşivden ve envanter tutulmasından genel olarak genel koordinatör sorumludur, ancak her çalışan kendi çalışma alanı ile ilgili malzemelerden birinci derece sorumludur. Kütüphaneden dernek çalışanları ortak sorumludur. Kütüphaneden alınan her türlü kitap, yayın vb. çalışan personel tarafından kayıt altına alınır ve takibi yapılır.
  5. Dernek ofisine gelen tüm posta; faks mesajları da dâhil olmak üzere, genel koordinatör  tarafından alınır, kaydı yapıldıktan sonra bekletmeden ilgili kişi veya kişilere iletilir. 
  6. Tüm çalışanlar kendilerine gelen kurumsal içerikli, resmi e-postaları “gelen evrak” konu başlığı ile genel koordinatöre gönderir ve bunların çıktısını alarak gelen evrak defterine kaydeder.

 

 1. Genel Resmi İşlemler

Mimoza Kadın Derneği dernekler mevzuatını tam olarak uygulamakla yükümlüdür. Tüm çalışanlar, düzenledikleri her türlü etkinlik ile ilgili zaman, yer, içerik ve yapılan harcamaların kapsamına dair bilgiyi ve bütçe kodlarını genel koordinatöre e posta ile göndermekle yükümlüdür. Bu bilgiler YK kararlarının yazılmasında ve diğer idari işlemler için önemlidir.

Tüm çalışanlar basılı broşür, kitap, bülten vb tüm yayınların 10’ar kopyasını genel koordinatöre teslim etmekle yükümlüdür. Senelik verilen dernekler beyannamelerinde bu kopyaların sunulması yasal zorunluluktur.

 1. Ofis Toplantıları:

Genel koordinatörün aylık planlaması doğrultusunda 2 haftada bir ya da ayda bir ofis toplantıları yapılır. Ofis içi iletişim, ofis kuralları ve sürdürülebilirliği veya yürütülen bir projeye odaklanan ofis toplantıları  yapılabilir. 

 1. Çalışanların Finansal Sorumlulukları
  1. Proje koordinatörlerinin projelerinin bütçelendirmesi, finansal yönetimi, raporlamasından sorumlu olması gibi; diğer çalışanlar da kendi çalışma alanları ile ilgili bütçeyi takip etmek, harcamalarını bu bütçe çerçevesinde yapmak, bütçe aşımları vb. konulara genel koordinatör ve/veya yönetim kurulu başkanı tarafından uyarılmadan önce dikkat göstermek, ek fon planları ve gerçekleşen ek fonu yönetim kurulu başkanı ve genel koordinatöre bildirmekle yükümlüdürler. 

Yürütülen projelerle ilgili finansal işlemler dernek satın alma kuralları yada varsa ilgili fon veren kuruluşun sözleşme şartlarına uygun olarak genel koordinatör veya proje koordinatörü tarafından yürütülür.

 1. SGK ve özel sigorta işlemleri için Genel Koordinatör her ayın sonunda bordrolar ve hesap pusulalarının çıktısını alarak çalışanlara imzalatır ve personel dosyalarında saklar.
 1. İzinler: Personelin izin kullanması için en az bir iş günü önce genel koordinatörün ve YK Başkanının yazılı onayını alması zorunluluktur.  

İşyerine girdiği günden başlayarak deneme süresi de içinde olmak üzere en az 1 yıl çalışmış olan çalışanın yıllık ücretli izin hakkı vardır. Her bir yıl içinde kullanılmayan izinler bir sonraki yılın Aralık ayı sonuna kadar kullanılmalıdır. Genel koordinatör veya YK başkanı tarafından onay alınarak uygun başka bir tarih belirlenebilir.

Çalışanların 3 günden fazla istirahat gerektiren halleri bulunduğu durumlarda, hastane tarafından verilecek raporlar geçerli sayılacaktır. Çalışanın hizmet akdi istirahatlı kılındığı sürece feshedilemez. Kronik hastalığı olan çalışanların; hastalığın sürekliliğine dair bir kereye mahsus rapor getirmeleri yeterlidir. Çalışanlara raporlu oldukları süre için maaş ödemesi yapılmaz, ücretleri SGK geçici iş göremezlik ödeneği ile karşılanır. 

 1. Çalışanların Sağlık ve Güvenliği: Mimoza Kadın Derneği, çalışanların çalışma süreleri içinde sağlık ve güvenliklerinin korunmasından sorumludur. Bu çerçevede gerekli her türlü önlemi almak için düzenli olarak çalışmada bulunması gerekir. Bu konuya özel ve gerekli gizliliğe haiz bir politikanın oluşturulması ve güncellenmesi esastır. Mimoza Kadın Derneği ofisinde sigara içilmez. Mimoza Kadın Derneği ofislerinin ve çalışma ortamlarının gerekli asgari hijyen ve temizlik kurallarına uygunluğu, herkesin kişisel sorumluluğunun yanı sıra, Mimoza Kadın Derneği’nin sorumluluğudur.
 2. Çalışanların tacizden korunması için her türlü önlemi almak Mimoza Kadın Derneği’nin sorumluluğudur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      İŞ YERİNDE TACİZİ VE BASKICI DAVRANIŞLARI ÖNLEME POLİTİKAMIZ                             AmaçBu İş Yerinde Tacizi ve Baskıcı Davranışları Önleme Politikası (Politika), Mimoza Kadın Derneği’nde geçici veya sürekli, profesyonel, stajyer, sözleşmeli veya gönüllü tüm pozisyonlar için geçerli olup bu pozisyonlarda çalışan kişileri korumak için hazırlanmıştır.
  KapsamBu Politika özellikle iş yaşamında hiyerarşik bir yapılaşmanın içinde görülen psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz ve rahatsız etme dahil olmak üzere mobing olarak bilinen, tüm sistematik taciz şekillerini ve cinsel tacizi kapsar.
  Bu Politika çerçevesinde mobing uzun süreli, kasıtlı ve sistematik bir taciz türüdür. Bu tacizin ya da ayrımcılığın nedenleri örneğin ırk, dini inanç, renk, ulusal aidiyet, köken, fiziki engel, zihinsel engel, tıbbi durum, medeni hal, cinsiyet veya yaş olabilir, ancak Politika bu gerekçelerle sınırlı değildir.

   

  Bu Politika Kapsamında Sistematik Tacizin Bazı Örnekleri Şunlardır.

  • Kendini göstermeyi ve iletişim oluşumunu etkilemek, örneğin: Üst konumda olan kişi mağdurun kendisini gösterme olanaklarını kısıtlar, sürekli sözünü keser, yüzüne bağırır ve yüksek sesle azarlar, yapılan işi sürekli eleştirir.
  • Sosyal ilişkilere saldırılar, örneğin: Çevredeki insanların mağdur edilen kişi ile konuşmaması, bu kişinin kimse ile konuşamaması, kendisi mekânda yokmuş gibi davranılması.
  • İtibara yönelik saldırılar, örneğin: Mağdur edilen kişinin arkasından kötü konuşulması, asılsız söylentilerin yayılması, gülünç durumlara düşürülmesi, cinsel imaların yapılması.
  • Kişinin yaşam kalitesi ve mesleki durumuna saldırılar, örneğin: Hiçbir özel görevin bu kişiye verilmemesi, verilen işlerin geri alınması, sürdürülmek için anlamsız işlerin verilmesi, işlerin sürekli değiştirilmesi, kişisel zarara sebep olunması.
  • Kişinin sağlığına doğrudan saldırılar, örneğin: Fiziksel olarak ağır işleri yapmaya zorlanılması, fiziksel şiddet tehditlerin yapılması, fiziksel zarar verilmesi, doğrudan cinsel taciz.


  Bu örnekler dışındaki davranışlar da politika kapsamında olabilmektedir.

  Cinsel taciz açısından Politika tek seferlik eylemleri de kapsamaktadır.


  Diğer Kurallarla Uyum

  Bu Politikanın amacı hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerinden fazla koruma sağlamaktır ve içindeki hükümler hukukun sağladığı korumayı zayıflatacak şekilde yorumlanamaz.


  Hukuktan Kaynaklanan Bazı Yasak ve Müeyyideler

  Yukarıda sayılan bazı eylem türleri ayrıca yürürlükteki ceza ve iş mevzuatları çerçevesinde ele alınmaktadır. Örneğin, 4857 sayılı ve 22.5.2003 tarihli İş Kanunun 24. maddesine göre “Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

  […]

  1. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

  […]

  İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

  İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa.

  İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa. […]”

  Aynı yasanın 25. maddesine göre

  “Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

  […]

  II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

  […]

  İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.

  İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

  İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi. […]”

  Yine İş Kanunun 77. maddesine göre

  “İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

  İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

  İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

  Ceza hukuku çerçevesinde de kesin hükümler bulunmaktadır, örneğin 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesine göre

  (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur.

  (2) Bu fiiller, hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur işi terk etmek mecburiyetinde kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz.


  Bu hükümler dışında da uygulanabilecek tüm yasal normlar mümkün olan en geniş şekilde bu Politika tarafından korunan kişilere bildirilmelidir. Ayrıca, Mimoza Kadın Derneği bu Politika çerçevesinde tüm işyerinde taciz konulu ILO sözleşmelerine ve beyannamelerine Türkiye’nin taraf olup olmadığına bakılmaksızın uyacaktır.


  Sorumluluk Kuralları

  İşvereni temsilen, Yönetim Kurulu gözetim borcu ve çalıştıran sıfatıyla sorumluluk çerçevesinde tüm bu Politikanın kapsadığı kişilerin korunmasından sorumludur. Yönetim Kurulu çalışanlara yönelik olarak işveren yetkilerini, üyelere yönelik ise disiplin sürecinden kaynaklanan yetkileri bu amaçla kullanmakla yükümlüdür.

  Tüm çalışanlar kendi ihlalleri açısından hem mağdura, hem işverene yönelik sorumludur.

  Makul gözetim yükümlülüğünü yerine getirmediği ve gereken özeni göstermediği takdirde, genel koordinatör ve diğer idari üst konumunda olanlar kendi ihlalinden sorumlu olmak yanı sıra çalışanların ihlallerinden çalıştıran sıfatıyla sorumludur.


  Kurum İçi Şikayet ve Müeyyideler

  Yasal yollara başvurmanın yanı sıra Mimoza Kadın Derneği içi şikayet yolu kullanılabilmektedir. Şikayetler ilk aşamada sözlü ya da yazılı olarak genel koordinatör ya da Yönetim Kurulun’a iletilir. Bir Yönetim Kurulu üyesine yönelik şikayet durumunda söz konusu Yönetim Kurulu üyesi soruşturmanın yürütülmesinden çekilir.

  Şikayet gerekli gizlilik içinde, tam ve ivedi olarak araştırılması için ele alınır ve şikayet yazılı bir şekilde yapıldıysa tutanak ve şikayetle ilgili tüm bulgular, (şikayeti ele alan kişinin tercihine bağlı olarak) imzasıyla şikayet konusu kişinin/kişilerin ulaşamayacağı bir şekilde dosyalanır. Taciz sabit görüldüğü takdirde doğrudan fail kişiler durumun ciddiyetine ve yasal olanaklara göre

  • Uyarı (çalışan ve stajyerler için, duruma göre hemen veya personel değerlendirme sürecinde yapılabilir);
  • Staj veya iş sözleşmesi feshi;
  • Üyelere yönelik olarak, Yönetim Kurulu soruşturması sonucu ve gerektiği takdirde üyelikten çıkarılma;

  ile karşı karşıya bırakılabilir.

  Failin üst konumunda olan ve fail ya da şikayetçi açısından gözetim yükümlülüğüne sahip kişinin soruşturma kapsamına alınması zorunludur ve hakkında yukarıda sayılan müeyyideler uygulanabilmektedir. Üst konumda olan kişide kusur bulunmasa da, soruşturmanın kapanmasından sonra bir ay içinde iş ortamının iyileştirilmesine yönelik olarak alınacak yeni önlemlerin listesini Yönetim Kurulu’na sunmalıdır.

  Yukarıdaki süreç sonucunda tacizde bulunduğu sabit bulunan bir kişi her zaman Yönetim Kurulu’na yeniden soruşturma için başvurabilmektedir.

  Kurum içi süreç hiçbir şekilde ayrıca mahkemeye başvurulmasına engel değildir ve şikayeti alan kişi şikayetçiyi bu konuda bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu konuda bilgilendirme yapıldığını teyit eden ve şikayetçi tarafından tarih ekleyerek imzalanan yazılı bir belge tüm soruşturma dosyalarında bulunmalıdır.


  Şikayette Bulunanlara Yönelik Baskı

  Kurum içi ya da mahkemeye şikâyette bulunan bir kişi üstleri tarafından özel koruma altına alınmalı ve gerekli görüldüğü takdirde iş ortamı geçici olarak değiştirilebilmelidir. Şikayetçi olduğu için bir kişiye yöneltilen baskı ve taciz beklenmeden ivedi soruşturma konusu edilmelidir.


  Politikanın Tanıtılma Zorunluluğu ve Yaygınlaştırılması

  Bu Politika Mimoza Kadın Derneği çalışma mekânında basılı olarak ve kolay erişilebilir bir şekilde bulundurulmalıdır. 

  Ayrıca, politikanın çarpan etkisini ve ilgili örgütün/temsilcisinin farkındalığını arttırarak politikanın yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla, Mimoza Kadın Derneği personeline, destek verilen STÖ’lere ilgili faaliyetlerde (örneğin yönetişim, örgütsel gelişim, vb. eğitimlerde) iş yerinde tacizi ve baskıcı davranışları önleme politikası konusunda bilgilendirme yapması/konuyu eğitim kapsamına alması ve örgütün konuya ilişkin politika belirlemesi konusunda teşvik edilmesi önerilir.

  RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKAMIZ

  1. Amaç ve Kapsam 

  Mimoza Kadın Derneği tüm çalışmalarında açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini mümkün olan en yüksek standartta sağlamayı hak temelli sivil toplum kültürünün gereği olarak kabul eder. Dernek tüm çalışanlarının, üyelerinin ve birlikte iş yaptığı kurum ve kuruluşların her türlü yolsuzluğa karşı tavır geliştirmesini bekler. 

  Mimoza Kadın Derneği’nin Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nın amacı, kurumun rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusundaki yaklaşımının açıkça belirtilmesi ve bu doğrultuda benimsenen ilke ve uygulamalara uyumun sağlanmasıdır. 

  Bu politikanın hedefleri, hangi eylem/uygulamaların yolsuzluk kapsamına girdiğini gösterecek çerçeve ve yönlendirmelerin tanımlanması, önleme, tespit, raporlama gibi gerekli denetim süreçlerindeki sorumlulukların tespiti ile inceleme ve karar süreçlerinin ilkelerinin belirlenmesini içermektedir. 

  Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası; Üyeler, çalışanlar, Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurul üyeleri, gönüllüler, danışmanlar, hizmet/ürün alınan firma/kişiler ve işbirliği yapılan örgütleri kapsamaktadır. Mimoza Kadın Derneği, söz konusu kişilerin her türden yolsuzluk ve usulsüzlük eylemlerinin yasaklanmasını ve bu tür eylemlere tolerans gösterilmemesini sağlamayı amaçlar. 

  Bu belge Mimoza Kadın Derneği Yönetim Kurulu kararıyla uygulamaya konur. Belge, her yıl gözden geçirilerek güncellenir. Güncellemelerin onaylanması zorunludur. 

  1. Tanımlar 

  Rüşvet; bir kişinin bir işi yapması, yapmaması, hızlandırması veya yavaşlatması gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı hareket edilmesi için varılan sözlü ya da yazılı anlaşma çerçevesinde yarar sağlamasını ifade eder. 

  Yolsuzluk ise, doğrudan doğruya ya da dolaylı yollardan rüşvet veya yasadışı bir menfaat temin eden kişinin yürüttüğü görevlerin veya gerekli davranışların yasalara uygun bir şekilde yerine getirilmesinde sapmalara yol açan rüşvet veya başka her türlü yasa dışı menfaatin talep edilmesi, teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesidir. 

  Bu doğrultuda Mimoza Kadın Derneği şu eylemleri rüşvet ve yolsuzluk kapsamı içinde değerlendirir: 

  • Derneğin ayni ya da nakdi varlıklarının usulsüz, izinsiz, uygun olmayan kullanımı veya çalınması, 
  • Maliyetlerde yanlış beyanda bulunulması, evrakların tahrif edilmesi veya silinmesi, 
  • Derneğin herhangi bir iş akdi, ürün/hizmet satın alması veya yüksek ücret ödenmesi karşılığında nakit, hediye, kişisel çıkar ya da kişisel bir iyilik kabul edilmesi, 
  • Şantaj, gasp ve zorla alma, 
  • Herhangi bir nedenle rüşvet teklif edilmesi, verilmesi, istenmesi ya da alma konusunda anlaşılması 

  Hediyelik Eşya; Çalışanlar faaliyet ve görevlerini etkileyebilecek hiçbir hediye ve yardımı kabul etmemelidir. Bu kapsama giren her türlü hizmet, seyahat, eğlence ve maddi eşya hediye olarak tanımlanmış fakat sadece bu çerçeveyle sınırlandırılmamıştır. Ulusal ve yerel geleneklere, misafir perverliğe saygı göstermek adına sembolik hatıralık eşya ve hediyeler kabul edilebilir. 

  3.Sorumluluklar

  3.1. Yönetim Kurulu: Politika’nın uygulanmasından, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmaları ile birlikte tüm aşamaların işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur. 

  3.2. Denetleme Kurulu: Mimoza Kadın Derneği’nin düzenli denetimi ve gerekli durumlarda soruşturma yapılması Denetleme Kurulu’nun sorumluluğundadır. 

  Mimoza Kadın Derneği’nin idari ve mali denetiminden, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nda da belirtildiği üzere denetleme kurulu sorumludur. Denetleme Kurulu; derneğin defter, hesap ve kayıtlarını yasal mevzuat, dernek tüzüğü, esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler. Denetleme Kurulu, denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. 

  Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu ile birlikte bu politikanın uygulamasını izlemekten sorumludur. Yolsuzluğun soruşturulması sürecinde Denetleme Kurulu, bir Soruşturma Komisyonu oluşturur. Soruşturma Komisyonu’nun seçilmesinde çıkar çatışması oluşturulmaması Denetleme Kurulu’nun sorumluluğundadır. Soruşturma Komisyonu en az 3 üyeden oluşmalıdır. Teknik uzmanlık gereken durumlarda sayı artırılabilir. Denetleme Kurulu tamamen bağımsız üyelerden oluştuğu için asil ve yedek üyeler komisyonda yer alabilir. Yönetim Kurulu kararı ile bağımsız uzmanlar da soruşturma komisyonuna dâhil edilebilir. 

  3.3. Çalışanlar: Çalışanlar bu politika çerçevesinde işlerini yürütme ve belgelemekle yükümlüdürler. Çalışanlar dernek işlemlerinde ve süreçlerinde yolsuzluk konusunda farkındalık geliştirerek herhangi şüpheli bir durumu bildirme ve soruşturma açma sürecine kadar takip etmekle görevlidirler. 

  1. Politika ve Prosedür 

  4.1.Yolsuzluğun Araştırılması ve Soruşturulması: Yolsuzlukla ilgili bildirim yapılan kişi ve/veya kişilerle ilgili kapsamlı bir soruşturma için gerekli düzenlemeler yolsuzluk teşkil eden işlem öğrenildiği andan itibaren en geç 15 gün içinde yapılır. Bu süreçte çıkar çatışması olmamak kaydı ile Yönetim Kurulu gerekli düzenlemeleri yaparak soruşturma sürecini başlatır. Soruşturma süreci, Soruşturma Komisyonu’nun oluşturulmasından sorumlu olan Denetleme Kurulu’nun bilgisinde yürütülür. Raporlama sürecinde Denetleme Kurulu, karar alma sürecinde Yönetim Kurulu yetkilidir. 

  Araştırma ve soruşturmanın amacı gerçekleri ortaya çıkartmaktır. Soruşturma Komisyonu’nun tüm çalışmaları belgelendirilmeli ve raporlanmalıdır. Görüşmeler ve toplantı notları raporlara eklenmelidir. Süre olarak gerekli zaman ayrılmalıdır ancak soruşturmanın uzamamasına dikkat edilmelidir. Yönetim Kurulu süreçle ilgili düzenli olarak bilgilendirilmelidir. Belgelendirmelerde sınıflandırmalar ‘gizli’ ibaresi ile yapılmalıdır. Soruşturma Komisyonu üyeleri soruşturmalara başlamadan önce gizlilik beyanı vermekle yükümlüdürler. Gizlilik ilkesinin çiğnenmesi ve soruşturma bitmeden üçüncü kişilerin deşifre edilmesi yaptırımlara sebep olur. Araştırma ve soruşturma sürecinde görüşülen kişiler ve şahitlerin beyanı gizli tutulmalıdır. 

  Soruşturma raporu soruşturmanın tüm süreçlerini, söz konusu eylemin aşamalarını, yerini ve ilgili  kişilerin rollerini detaylandırmalıdır. Rapor görüşmelerin çözümlerini, uzman görüşlerini ve ilgili diğer kanıtları ek olarak içermelidir. Karar süreci ile ilgili Soruşturma Komisyonu’nun tavsiyelerini içermelidir. Tavsiyeler karar yerine geçmeyecek ancak karar merciinin süreçlerini kolaylaştıracaktır. Soruşturmaya konu olan kişi veya kişiler tüm çalışma bittikten sonra bilgilendirilmelidir. 

  4.2. Soruşturma Süreci için Tedbirler: Dernek soruşturma sürecinin salahiyeti ve güvenilirliği için tedbirler almakla yükümlüdür. Masumiyet karinesi ve şikâyet eden kişinin korunmasında eşit önceliklerle tedbirler alınır. 

  Soruşturmadan kaynaklanabilecek olası herhangi bir mağduriyetin önlenmesi Yönetim Kurulu’nun sorumluluğundadır. Gizli ve/veya gerçek olmayan suçlama ya da beyanların hiçbir mağduriyete sebep olmayacak şekilde yönetimi de Yönetim Kurulu’nun görevidir. Aşağıdaki tedbirler bu bağlamda önemlidir: 

  • Gerek kurumsal çalışma ilkeleri, gerekse insan kaynakları politikası nedeni ile tüm soruşturma sürecinde soruşturmaya konu olanlar, inceleme yapanlar ve bildirimde bulunan kişilere baskı yapılmaz ve bu kişilerin mağdur edilmelerine izin verilmez. 
  • Olumsuz eylemi bildiren ve şahitlik yapan kişilerin teşhir edilmesi ve bilgilerinin açıklanmasına izin verilmez. Bu çerçevede Mimoza Kadın Derneği soruşturmada gizlilik gerektirecek durumlarda tüm sorumluluğu üstlenir. Ancak gerek bildirimde bulunan kişinin kendi rızası gerekse de belge ve ispat gerektirecek durumlarda önceden bildirimle yolsuzluk süreci ile bilgileri açıklayabilir. 
  • Çalışanlar ve üyeler isimsiz ihbar ve bildirimlerde bulunmayı tercih edebilirler ancak dernek isimsiz bildirim süreçlerini teşvik etmez. İsimsiz bildirimlerin gerçek bildirimler olarak ele alınması bildirimin ve söz konusu eylemin aciliyeti ve önemi ile referans verilebilecek bulgu/kanıtlar, destekleyici bilgiler ve suçlamanın ciddiyetine bağlıdır. 
  • Dernek üyeleri ve çalışanların bildirimlerinin geçerli bir nedenle yapıldığı fakat bir sonuca ulaşmadığı durumlarda bildirimi yapan kişiler aleyhinde hiçbir suçlama ve yaptırım uygulanmaz. Bu durumda yine bildirimi yapan kişilerin gizliliğinin korunması esastır. Ancak şikâyet veya suçlamanın gerekçesiz ve yolsuzluğun önlenmesi dışında bir nedenle yapıldığının anlaşılması durumunda bildirimi yapan kişilere yaptırımlar uygulanır, suçlanan kişiye ve varsa diğer ilgili taraflara dernek yetkili organlarınca suçlamanın asılsız olduğu yönünde bildirim yapılır. 

  4.3. Karar ve Yaptırımlar: Karar alma sürecinde derneğin İstihdam ve İdari Usuller Politikası yol gösterici ve bağlayıcıdır. Bu çerçevede Politika Belgesinde tanımlanmış kurallara aykırılık tespit edildiğinde iş akdi yönetim kurulu kararıyla feshedilir. Mimoza Kadın Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Yargısı ve Dernekler Kanunu tarafından belirlenen sınır ve sorumluluklara uymakla mükelleftir. 

  Finansal ve idari politikalar ve uygulamalardan kaynaklanan bir zayıflık nedeni ile oluşan yolsuzluk uygulaması ile ilgili tedbir en kısa sürede alınarak açık kapatılır. Zarar tazmini gerekli görüldüğünde soruşturma süreçleri ve derneğin saygınlığı ile ilgili manevi zararları da kapsar. Zarara neden olan kişi ve kurumlar doğan zararı ödemeyi reddederse ya da ödeyemeyecek durumda ise hukuki süreçle başvurularak dernek alacakları takip edilir. 

  Dernek uygulamalar sonucunda yolsuzluğa karışan, destek olan ya da göz yuman kişi ve kurumları kara listeye alır. İrtibatta olduğu kişi ve kurumları somut delillere ulaşılmış ise bilgilendirme hakkına sahiptir. Asılsız olduğu anlaşılan suçlamalarda ise suçlanan kişinin aklanması derneğin kararı ve yazılı bildirimi ile yapılır. Bu tür durumlarda kişisel kayıp ve hukuki haklara yönelik tasarrufa saygı duyulur ve suçlanan kişinin aklanması derneğin yetkili organının sorumluluğundadır.

  SATIN ALMA KURALLARI POLİTİKAMIZ

  1. AMAÇ VE KAPSAM

   

  1. Amaç

  Bu kurallarla amaçlanan, satın alınacak ürün ve hizmetlerin fiyat ve kalite yönünden en idealinin temin edilmesinde herhangi bir çıkar çatışması durumunu önlemeye özen göstererek gerekli işlemlerin ve sorumlulukların tanımlanmasıdır.


  Fiyat ve kalite konusunda ideal ürün ve hizmet temini amacı, aşağıda belirtilen teknik kuralların yorumlanmasında ve teknik kuralların kapsamadığı durumlarda da uygulayıcıyı bağlar.

   

  1. Kapsam

  Kurallar, Mimoza Kadın Derneği adına yapılan tüm satın almalar için geçerlidir. 

   

  1. İYİ SATIN ALMA İLKELERİ

  Sözleşmeler; potansiyel sözleşme sahipleri için şeffaflık ve adil rekabet ilkelerine uygun olarak ve herhangi bir çıkar çatışmasından kaçınmaya özen gösterilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklife verilmelidir (en iyi fiyat-kalite dengesini öneren teklif). İyi bir satın alma için aşağıdaki ilkeler dikkate alınmalıdır:

  1. Ayrım Gözetmeme

  Ürünlere, hizmetlere, tedarikçilere veya hizmet sunuculara milliyetleri bakımından ayrım yapılamaz. Teknik bakımdan veya kalite ve güvenlik özellikleri için fark gözetilebilir, fakat bunun için de objektif bir değerlendirme yapılması gerekli ve şarttır.

   

  1. Adil Rekabet

  Bütün taraflara kazanabilecekleri tekliflerle gelebilmeleri için eşit bilgi ve fırsat sağlanmalıdır.

   

  1. Anlaşılabilir Şartname/İş Tanımı

  İstekliler, satın alanın gereksinimlerini kesin olarak bilmedikleri takdirde etkin şekilde rekabet edemezler. Bu yüzden ihtiyaçlarla ilgili tanımlamalar (mal alımlarında “Teknik Şartnameler”, hizmet alımlarında “İş Tanımları”) hazırlanırken, bilinen teknik özelliklere ve gerekli hallerde, kalite güvenlik standartlarına ve uygun seviyede sertifikalandırmaya atıfta bulunulmalıdır.

   

  1. İlgili Objektif Kriterlerin Kullanılması 

  Uygun olmayan adayların elenmesi için kullanılan kriterler, teklif verenlerin değerlendirme sırasındaki seçimi ve alıcı kurum/kuruluş için en avantajlı teklifin sözleşmeye bağlanması için kullanılan kriterlerin hem tarafsız hem de gereksinimlere uygun olması önemlidir. 

   

  1. Yeterli Kayıt Tutulması

  Satın alma ile ilgili belgeler (teklifler, değerlendirme, raporlar, sözleşmeler vb.) dernek merkezinde dosyalanarak kayıt altına alınır (sözleşmeler dosyası).

   

  1. SATIN ALMA KURALLARI

  Satın alma esas ve usulleri aşağıda belirtilmiştir:

   

  1. Genel Kurallar
  • Satın alma, projeler için sağlanan hibeler kapsamında gerçekleştirilecek ise ve bu fon kuruluşlarının belirledikleri satın alma esas ve usulleri var ise o esaslar dikkate alınacaktır.
  • Satın almaların projede belirlenen esaslara göre yürütülmesinden Genel Koordinatör, Proje Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur.
  • Mimoza Kadın Derneği’nin kendi öz kaynakları ile yapacağı ve satın alma usulleri belirlenmemiş hibe fonları ile ilgili satın almalarda, 4. Maddede belirtilen satın alma usulleri uygulanmalıdır. 
  • Sivil toplum örgütlerine, inisiyatiflere ve kişilere verilecek-alınacak ayni yardımların, ekipman ve yayın desteklerinin yönetim kurulu kararı ile yapılmasına ve teslim tutanaklarının Mimoza Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve hibe yapılan kurumun yetkilisi tarafından imzalanmasına karar verilmiştir.

   

  1. Satın Alma Talebi İçin Fiyat Limitleri, Teklif Sayısı ve Teklif İsteme Prosedürü

   

   

  • Seçilen firmadan daha uygun fiyata mal olabilecek durumlarda ilgili personel satın alma usullerine uygun olacak şekilde satın almayı yapabilir. 

   

  • Alınacak tekliflerde firma bilgilerinin yanı sıra, ürünün/hizmetin adı ve özellikleri/kapsamı, miktarı/süresi, fiyatı, teslim şekli ve teslim tarihi, garanti süresi, gereken sarf malzemeleri ve fiyatları, ödeme koşulları bilgileri de istenebilir.

   

  1. Ürün ve Hizmet Temin Edilecek Firmanın Seçimi

  Yeni bir ürün veya hizmet alımı gündemde olduğunda veya rutin alımı yapılan bir ürün ya da hizmetle ilgili piyasada yeni bir firmanın varlığı ile ilgili bilgi alındığında (piyasa araştırması veya firmaların başvurusu sonucu) yeni bir tedarikçi seçimi söz konusu olur.


  Eğitim, seminer, toplantı, çalıştay vb. etkinlikler için hizmet satın alınması söz konusu olduğunda; etkinliğin yapılacağı yerdeki uygun mekânlar (otel, misafirhane, toplantı salonu vb.) belirlendikten sonra buraların ilgili firma/kuruluşlarından doğrudan veya yine aynı mekânlara ilişkin olarak seminer, organizasyon, kongre düzenleyen en az 3 seyahat acentesinden teklif istenebilir. Otellerin LGBTİ+’lara ayrımcılık yapmasını önlemeye yönelik tedbirler organizasyon firması tarafından sağlanır ve teklif değerlendirmede bu bilgi paylaşılır.  


  Değerlendirme sonucunda olumlu olan firma ile ilgili satın alınacak ürün veya hizmetin türüne ve hizmetin sürekliliğine göre sözleşme yapılabilir.

   

  1. Sözleşmenin Hazırlanması ve Onaylanması

  Sözleşmenin hazırlanmasından, sözleşme şartlarının uygulanmasından ve gözden geçirilmesinden Dernek avukatı sorumludur. İlgili çalışan, dernek avukatı görüşünü alarak hazırladığı sözleşme taslağını Genel Koordinatöre sunar. 


  Sözleşme, firmanın özelliğine göre önceden hazırlanmış formatta 2 nüsha halinde hazırlanır ve taraflarca kaşeli olarak, her sayfası paraflanarak imza altına alınır. 


  Sözleşme yapılan firmada imza yetkisi bulunmayan bir kişi tarafından imzalanan sözleşmenin geçerliliği yoktur. Bu nedenle imzalayan kişinin yetkili olup olmadığı gerekli belgeler istenerek kontrol edilir.


  Sözleşmelerin geçerlilik süresi 1 yıldır. Proje bazlı sözleşmeler 1 yılı aşabilir ve proje boyunca geçerlidir. Bu belirtilir ve yönetim kurulu kararına yansıtılır.

   

  1. Firma Kalitesi Yetersiz Olduğunda

  Değerlendirme sonucu yetersiz görülen firma aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak elenir ve dosyalanmak üzere Proje Asistanına veya ilgili çalışana iletilir (Çalışılması uygun olmayan firmalar dosyası):

   

  • Sözleşme şartlarına uymama
  • İmalat yöntem ve personelinde görülen bozulmalar
  • İstenilen kalite seviyesinin tutturulamaması
  • Teslim tarihine uyamama
  • Ticari ahlaka uygunsuz davranış

   

  1. Teslim Edilen Malın Kontrol Edilmesi ve Faturanın Alınması

  Teslim edilen malın/alınan hizmetin kalitesi, teslimat belgelerini imzalamadan ve ödeme yapılmadan önce kontrol edilir. Kontrol etmeden örgüt adına malı teslim alan ya da ödeme yapan kişi eksik ve bozuk mallardan/hizmetten sorumludur. 

  Faturası olmayan harcama, satın almayı gerçekleştiren kişiye aittir.

   

  1. İnternet Üzerinden Yapılan Satın Almalar

  İnternet üzerinden verilen siparişler için sözleşme ve fiyat teklifi olarak web sitesinin sözleşmesinin ve ürün tanımlı fiyat listesinin çıktısı geçerlidir. Bu çıktılar tam web adresi ve yazdırılma tarihi üzerine yazılarak ve imzalanarak dosyalanır. Internet üzerinden sunulan faturaların geçerliliği için Genel Koordinatör ve YK Başkanı onayı gereklidir.

   

  1. Ödeme Şekli

  Ödemeler fatura teslim alındıktan banka havalesi yoluyla, İdari Usuller çerçevesinde yapılır.

   

  1. SATIN ALMA USULLERİ
   1. Doğrudan Temin Usulü
    1. 3.500,00 TL’ye kadar olan satın almalar doğrudan Genel Koordinatör ve YK Başkanı’na e-posta ile bilgilendirerek yapılır. 
    2. İlgili personel satın alma talebini Genel Koordinatör ve YK Başkanı’na e-posta olarak ilettikten sonra satın alma süreci Genel Koordinatör ve YK Başkanı’nın e-mail ile onay vermesiyle başlatılır. Satın almanın gerçekleşmesi sonrasında ilgili firmadan detay talep edilir. Gelen detay ilgili personel tarafından Genel Koordinatör’e iletilir. Onay doğrultusunda faturalandırma aşamasına geçilir. 
    3. Satın almayı talep eden personel, geçerli gider belgelerini ve gerekli diğer belgeleri sağlayıp ödeme onayı için Genel Koordinatör’e sunmakla sorumludur.
    4. Ödeme süreci; gelen fatura, satın almayı talep eden personel tarafından banka kullanım/ödeme yetkisi bulunan çalışana ve/veya YK Başkanına iletilir. Faturanın son kontrolünden sonra ödeme yetkili kişi(ler)ce yapılır. Fatura ve destekleyici belgelerle birlikte ödeme belgesi (dekont) dosyalanarak saklanır.
    5. 3.500,00-10.000,00 TL arasındaki tüm satın almalar için talepte bulunan kişi tarafından Ek-1 Doğrudan Temin Satın Alma Formu doldurulur ve Genel Koordinatör ve/veya YK Başkanı onayını takiben satın alma gerçekleştirilir. Ödemeler banka kullanım/ödeme yetkisi bulunan çalışan ve/veya YK Başkanı tarafından banka yoluyla yapılır. Fatura ve ödeme belgesi YK Başkanı tarafından paraflanarak onaylanır.
    6. Ofis ihtiyaçları, su, market, kırtasiye, kargo gibi gündelik ihtiyaçlar aylık 2.000,00 TL’ye kadar personel tarafından yapılabilir. Dernek hesabının banka kartı kullanılır ya da personelin harcamayı yaptıktan sonra harcama formu doldurup imzalaması ve ödemeye esas orijinal belgeleri harcama formuna eklemesinden sonra banka yoluyla harcama yapan personele ödeme yapılır. Proje kodu ve ödeme tarihi form üzerinde belirtilecektir.

   

  1. Teklif Usulü

  4.2.1 10.000,00-40.000,00 TL arası her satın alma “Teklif Usulü”ne uygun olarak en az 3 adet teklif alınması şartıyla yapılır ve Ek-2 Mal/Hizmet Alımı Satın Alma Talep Formu doldurulur. 


  4.2.2 Talepte bulunan kişi tarafından Mal/Hizmet Satın Alma Talep Formu (Ek-2) doldurularak tekliflerle birlikte Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Koordinatörün onayına sunulur. 


  4.2.3 Talep formu ve teklifler uygun bulunup onayladıktan sonra satın alma süreci ilgili personel tarafından başlatılır. 


  4.2.4 Fatura ve ilgili belgeler ödeme yapmaya yetkili kişilere iletildikten sonra ödeme gerçekleştirilir. Fatura ve ödeme belgesi YK Başkanı tarafından paraflanarak onaylanır.


  4.2.5 Bu dokümanların, onay vermeye yetkili kişilere iletilmesinden ve ödemenin zamanında yapılmasından Proje Koordinatörü ve/veya satın almayı talep eden ilgili birim/kişi sorumludur.


  4.3 İhale Usulleri


  4.3.1 Rekabetçi Pazarlık Usulü

  40.000,00-100.000,00 TL arası alımlarda Rekabetçi Pazarlık Usulüne başvurulur. Pazarlık Usulü, satın alma ilanının yayınlanmasını gerektirmez; en az üç farklı firmadan üç geçerli teklif alınır ve Rekabetçi Pazarlık Usulünün gerekli prosedürü uygulanarak satın alma gerçekleştirilir. Gerekmesi halinde Yönetim Kurulu toplanacak ve bu ihalenin esaslarını belirleyecektir. Bu esaslar yasanın gerekliliklerini yerine getirecek şekilde olup, Derneğin genel uygulamaları göz önünde tutularak oluşturulacaktır.


  4.3.2 Açık İhale Usulü

  100.000,00 TL üzeri alımlarda Açık İhale Usulüne başvurulur. Bu usulde ihale ilanı derneğin web sitesinde, ulusal bir gazetede ve gerekli görülmesi durumunda diğer portallarda ilan edilir.


  4.3.2.1. Teknik Şartname / İş Tanımı hazırlanması

  Teknik şartname hazırlanırken, ihtiyaçlar detaylı bir biçimde ortaya konur. Satın almaların kaç kalemden oluştuğu, işin tamamının tek bir firmadan temin edilip edilemeyeceği, birden fazla kalem oluşturulup oluşturulmayacağı bu aşamada belirlenir. İlgili proje kapsamında benzer malların gruplanarak tek seferde alınma durumu söz konusuysa buna uyulması gerekmektedir.


  Satın alımı gerçekleştirilecek kalemler belirlendikten sonra, bu kalemlerin teknik detaylarını içerecek bir şartname hazırlanır.


  Şartnamelerde; ilgili proje için gereklilik değilse belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.


  Şartnamelerde, talep edilen hizmetlerin, mal ya da yapım işlerinin özellikleri belirtilir (kalite, performans, yapım işi detayları, güvenlik ya da boyutlar gibi).


  4.3.2.2. İhale Dosyasının Hazırlanması


  İhale dosyasının hazırlanması (rekabetçi ve açık ihale sınırları) 40.000 TL ve üzeri tüm satın alma sözleşmelerinde zorunludur.


  İhale dosyası, sözleşme yapma kriterlerini içerir. Derneğimiz, ilgili projenin gereklilikleri doğrultusunda kendi kriterlerini saptamakta özgürdür. Tüm sözleşme çeşitlerinde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

   

  1. Ekonomik olarak en avantajlı teklif: Bu seçenek kalite (teslimat tarihi, işletme maliyetleri, maliyet-etkinlik, kalite, estetik ve işlevsel özellikler, teknik değer, satış sonrası hizmet ve teknik destek) ve fiyat birleşimidir. Eğer bu seçenek tercih edilirse, kalite ve fiyatın ağırlıkları İhale Dosyasında belirtilmelidir.

   

  1. Yalnızca en düşük fiyat: En düşük fiyat seçeneğinin bir seçim kriteri olarak yalnızca satışa hazır standart mallar ya da bilgi teknolojileri 

  ekipmanı (bilgisayar, yazıcı vb) alınması durumlarında kullanılabilir.


  İhale dosyası seçim kriterlerini, yani tedarikçinin / yüklenicinin / hizmet sağlayıcının teknik, profesyonel, ve ekonomik kapasitesi için asgari koşulları içerebilir. Bu kriterler, ayrımcı olmamalı ve rekabeti önlememelidir.


  4.3.2.3 İhale Daveti

  Rekabetçi Pazarlık Usulü’nde derneğimiz, istenen hizmet / mal / yapım işini temin edebilecek en az üç uygun firmayı belirler ve kendilerine ekleriyle birlikte yazılı ihale davetiyesini gönderir. Firma seçimi yapılırken, piyasa itibarı ve istenen mal / hizmet / yapım işinin, firmanın normal faaliyet alanlarının bir parçası olmasına dikkat edilir. Teknik Şartname / İş tanımını da içeren İhale Dosyası, İhale Davet Mektubunun ekidir.


  İlan Yoluyla İhale Yöntemi’nde hazırlanan İhale Davet Mektubu, İhale Dosyası ve Teknik Şartname derneğimizin web sitesinde yayınlanan duyuruda belirtilen iletişim kanallarına başvuruda bulunan kişi veya kurumlarla paylaşılır.


  4.3.2.4 İhale Tekliflerinin Değerlendirilmesi

  İhale teklifleri; Satın Alma Komisyonu tarafından açılır ve değerlendirilir. 


  Satın Alma Komisyonu’nda ilgili projenin yürütücüsünün/yürütücüleri ve Yönetim Kurulu üyelerinden en az 3’ünün katılımıyla oluşturulur. Tüm değerlendirme süreci yazılı olarak raporlanır ve kayıt altına alınır.


  Değerlendirme sürecini içeren dosyanın bir kopyası saklanır. Bu dosyada; ihale dosyasının bir kopyası, alınan tüm teklifler, değerlendirme dokümanları (Değerlendirme Raporu, Sözleşme ve daha sonra, faturalar ve makbuzlar) bulunur.

   

   

  1. BİLGİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ

   

  • Tüm bu kurallar çerçevesinde ofiste dosyalanan belgeler üyelerin erişimine açıktır.

   

  • Satın alma kuralları her yıl Ocak ayında yenilenir. Güncellenmiş hali yönetim kurulunca onaylandıktan sonra dernek çalışanlarına e-mail yoluyla gönderilir. Genel koordinatör tarafından gerekli durumlarda dernek çalışanlarına yönelik eğitim verilir.

Diğer Haberler