Vizyon ve Misyonumuz

Vizyon: Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortaya çıkardığı cinsiyet rollerinin getirdiği eşitsizliği ortadan kaldırmak, her türlü tahakküm karşısında duran, kadınların kendi yaşamlarında söz sahibi olduğu, özgür ve eşit koşullarda insan haklarından faydalanabilecekleri bir yaşam yaratmak.

Patriarkal sistematik bir hal alan şiddetle mücadele etmek ve şiddetten uzaklaşmak isteyen kadınların her türlü ötekileştirme ve ayrımcılıktan uzak; kendi kültürü, dini, dili ve kimliğiyle yaşadıklarını anlatabilecek dayanışma merkezi kurmak.

 

 

Misyon:Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı her türlü  şiddetle mücadele etmek ve duyarlılık oluşturmak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetle ilgili  toplumsal  duyarlılık ve farkındalık yaratmak, bu doğrultuda  faaliyetler gerçekleştirmek.  Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması için mücadele etmek,  kadınları güçlenmesini ,  toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadına yönelik şiddeti önlemek için çalışmalar yapmak.

Kadınların sosyal, ekonomik, politik ve kültürel alanda güçlenmelerine, görünür kılınmalarına, tüm olanaklardan eşit biçimde yararlanabilmeleri için gerekli   faaliyetleri  gerçekleştirmek.

 

 

Değerlerimiz / İlkelerimiz

 

Gönüllülük esasına dayalı, hak temelli çalışan, katılımcı, kapsayıcı, paylaşımcı, kolektif üretimi, eşitliği ve dayanışmayı savunan, anti-hiyerarşik, şeffaf, hesap verebilen bir örgütlenme modelinde çalışma yürütmek 

 

Hak temelli çalışan STK’lar ile dostluk ve dayanışma duygusunu geliştirmek/güçlendirmek, savunuculuk faaliyetlerini desteklemek ve sivil toplum içinde katılımcılığın ve demokrasinin gelişmesi, örgütlülüğün ve özerkliğin güçlendirilmesine katkı sunmak,

 

Toplumda ayrımcı, korku, nefret, düşmanlık gibi olumsuz, çatışmacı ve ötekileştirici duygu, söylem ve davranışlar yerine STK ları ile ortaklaşarak; toplumsal  barış için saygı, dostluk ve dayanışma ağlarını oluşturmak,

 

Her türden nefret söylemi, ayrımcılık, ırkçılık, milliyetçilik, cinsiyetçilik, mezhepçilik ve ötekileştirme ile mücadele etmek; 

 

Dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim farkı gözetmeksizin toplumsal dışlanmışlığa karşı her türlü öteki’nin yanında olmak, mağdurlarla dayanışmak; toplumsal  barış ve eşitliği oluşturmak üzere dayanışma etkinlikleri düzenlemek;