AYRIMCILIKLA MÜCADELE POLİTİKAMIZ

Mimoza Kadın Derneği, İnsan haklarının bütüncüllüğünü savunur ve haklar arasında hiyerarşiye karşı durur. Mimoza Kadın Derneği, her çalışma alanında oluşturduğu iç politika metinleri doğrultusunda hareket eder. Mimoza Kadın Derneği, bütün çalışma alanlarında şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalarak çalışır.

GENEL İLKE:

Bu politika belgesinin amacı; uluslararası insan hakları sisteminde, dernek politika belgeleri ile derneğin politika belgelerinde belirtilen değerlere ve amaçlara paralel olarak, derneğin işleyişinde, özel ve tüzel kişilerle kurduğu ilişkilerde ayrımcılık ve damgalama karşıtı usul ve esasları belirlemek üzere dernek üyelerine, çalışanlarına, faydalanıcılarına ve gönüllülerine rehberlik etmektir. Ayrımcılık karşıtlığı ilkesi, derneğin kendi faydalanıcılarıyla, çalışanlarıyla, gönüllüleriyle, stajyerleriyle ve destekçileriyle nasıl ve hangi ortamlarda iş yapılacağını net ve açık biçimde sunar. Ayrımcılık karşıtlığı ilkesini, derneğin kendi unsurlarının olduğu gibi, üçüncü bir tarafın, örneğin tedarikçi veya yüklenicilerin de izlemeleri beklenir.

TANIMLAMALAR:

Doğrudan Ayrımcılık; işlerle, eğitimle, terfilerle, çalışma ve etkinlik mekânlarının özellikleriyle, sağlık hakkını içerecek şekilde sosyal haklarla ve sosyal güvenceyle ya da çalışma hayatının herhangi bir diğer yönü ile ilgili olarak alınan herhangi bir karar veya eylemin sonucunda, bundan etkilenenlerin eşit muamele ve fırsattan yararlanamaması demektir.

Dolaylı Ayrımcılık; görünüşte tarafsız olan ancak belirli bir gruptan kişileri diğerlerine kıyasla dezavantajlı konuma düşüren herhangi bir karar veya eylem demektir.

Damgalama: Bir kişiyi ya da toplumsal kesimi, doğuştan gelen ya da sonradan edinilen karakteristik özellikleri üzerinden, kişinin veya o toplumsal kesim temsilcilerinin hoşuna gitmeyecek ve onlar tarafından tercih edilmeyecek şekilde belirten ve toplumun diğer kesimlerinden ayrı tutulmalarına yol açan işaretler, söylemler veya ifadelerdir.

Mağdurlaştırma: Eşitlik ilkesine uyulmasını talep eden veya bu belgede yasaklanan tutum ve davranışlara karşı şikayette bulunan, şikayette bulunması ihtimali bulunan veya bu şikayet süreçlerine katılan veya katılması ihtimali bulunan kişiler ile, bu kişileri temsil edenlerin, bu talep ve şikayetler nedeniyle maruz kaldıkları her türlü olumsuz tutum ve davranışı ifade eder. Ayrımcılığa ve damgalanmaya uğrama olasılığı olan kişiler için şu özellikler dikkate alınmakla birlikte liste tüketici değildir: Ten rengi, inanç, din, mezhep, etnik kimlik, uyruk, medeni durum, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, engellilik, sağlık statüsü, genetik bilgiler, siyasi görüş ve benzeri.

KURALLAR:

Mimoza Kadın Derneği, işleyişini, unsurlarını, iletişimini ve paydaşlarını sadece doğrudan ayrımcılığa değil, aynı zamanda dolaylı ayrımcılığa ve damgalanmaya da yer vermeyecek ve riskleri azaltacak şekilde oluşturur ve düzenler. Bunlar;

  1. Mimoza Kadın Derneği; tam ve-veya yarı zamanlı çalışan, uzman, araştırmacı, danışman, stajyer vb. tüm çalışan kişilerin seçiminde, görevlendirilmesinde ve bu kişilere muamelede eşit davranış̧ kriterlerini gözetir. Bu kriterlerin ve özel ihtiyaç durumlarının belirlenmesinde uluslararası insan hakları sözleşmelerini, tavsiye kararları ve raporlarını; insan hakları ve sivil toplum örgütlerinin taleplerini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarını referans alır.
  2. Mimoza Kadın Derneği’nin tüm faydalanıcıları, çalışanları, gönüllüleri ve stajyerleri için birbirleri arasında ve üçüncü kişilere eşit ve adil davranış esastır ve yukarıda bahsedilen kategorilere referansla ayrımcılık ve damgalama yapılamaz.
  3. Tüm çalışanları, gönüllülerin ve stajyerlerin kendi potansiyellerini, yeteneklerini geliştirmelerine destek olarak işgücü kaynağının örgüt etkinliğinin en üst düzeyde kullanılabilmesine dair düzenlemeler yapar.
  4. Yukarıda bahsedilen özel kişilerin etkinlik temelli görevlendirilmesi süreçlerinde ve dernek içi kademelerde iş tanımına dair mesleki yeterlilik ölçütleri, ehliyet ve kişisel vasıfları esas alır.
  5. Kişiler arasında din, inanç, mezhep, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim, engellilik, sağlık statüsü, medeni durum, etnik kimlik, milliyet, ten rengi, siyasi görüş ve benzer kategorileri gerekçe göstererek herhangi bir ayrım yapmaz.

 

6. İşe Alım İlanları, Süreçleri ve Görüşme Yöntemi 

 

6.1- Mimoza Kadın Derneği, işe alım ilanlarında ve süreçlerinde toplumsal çeşitliliği tanır, gözetir ve yukarıda söz edilen kategorilerinden kişilerin erişiminde zorluk yaratmayacak makul ve orantılı düzenlemeleri yapar. Çalıştığı acenteleri bu belgenin kriterleri hakkında bilgilendirir. İlan dilinde ayrımcı ifadelerden ve kapsayıcı olmayan açıklamalardan kaçınır.

6.2- Tüm toplumsal kesimlere hitap ettiğinin altını çizer. İş başvuru formlarında kişisel (özel ) bilgiler minimum düzeyde talep edilir, mesleki ölçüt, ehliyet ve kişisel becerilere odaklanılır. İsim, adres ve telefon yeterlidir. Engellilik durumunda iş görüşmesi için makul uyumlaştırma yapabileceğini beyan eder.

6.3- Hizmet, Mal Mülk Alımı, Kiralama ve çalışma ofisi, ayrımcılıkla mücadele politikaları ve eşit davranış ilkeleri doğrultusunda belirlenir. Bunun sağlanamadığı durumlarda, açık etkinliklerini bu ilkeye uyumlu halde organize etmeye çalışılır. Bu politika belgesinde belirtilen ilkelerin çalışma, faydalanıcıların ve gönüllülere dair tüm bağlamlara uygulanması hedeflenir. Bu bağlamlar içinde düzenlenen konferanslar, gerçekleştirilen iş işlevleri, düzenlenen sosyal etkinlikler ve iş gezileri de yer alır.

  1. İletişim Kuralları

7.1- Mimoza Kadın Derneği’ne  ait‐e posta servisleri ve/veya intranet/internet servisleri de dahil olmak üzere, kendi iletişim araçlarında, donanımlarında, sistemlerinde ve hizmetlerinde bir kişinin ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsel kimlik veya ifade, ten rengi, inanç, din, milli köken, milliyet, vatandaşlık, yaş, sakatlık, genetik bilgiler, cinsel yönelim, kültür, soy veya kıdem durumu, sosyo ekonomik durumu veya hukukla korunmakta olan diğer kişisel özelliklerine dayanılarak kullanılmasına, heteroseksist sistemi güçlendirecek herhangi bir ayrımcılık yapılmasına ve böylece düşmanca ve saldırgan bir iş ortamı yaratılmasına izin verilmemektedir.

 7.2- Herhangi bir kişiyi veya grubu tehdit veya taciz edecek, damgalayacak, küçük düşürecek veya düşmanca nitelikte algılanabilecek “espri”, resim, hikâye, video veya diğer iletişim ve içeriği internetten yüklemek, göndermek, görüntülemek veya kurum içinde dolaşımını sağlamak da bu kapsamda yasaktır.

7.3- Tıpkı başka herhangi bir politikanın ihlal edilmesinin gözlemlendiğinde yapıldığı gibi, herhangi bir çalışan, faydalanıcı, stajyer, destekçi veya üçüncü taraftan bu tür uygunsuz bir ileti alındığında, bunun hemen raporlanması gerekir.

 

8- Ayrımcılık Karşıtı Politika Eylem Planının Hazırlanması 

8.1- Mimoza Kadın Derneği çalışanları, gönüllüleri ve stajyerleri ayrımcılık karşıtı politika belgesini onayladıklarını beyan eder.

8.2- Bu belgenin takibi ile ilgili dernek yönetim kurulu ve çalışanlar sorumlu olup, Genel koordinatör işe başlama veya faaliyetlerde bulunma süreçleri öncesinde dernek çalışanlarına, faydalanıcılara, stajyerlere ve gönüllülere gerekli bilgilendirmeyi yapmakla yükümlüdür.

8.3- Bu politika belgesinin ihlalinde disiplin tedbirleri göz önüne alınır, bu tedbirlerin uygulanması sonucunda uyarma, özür, danışmanlık alma zorunluluğu, transfer, terfi düşme, iş anlaşmasının feshi ve diğer uygun disiplin eylemleri yönetim kurulu tarafından detaylı inceleme ve değerlendirme yapılarak hükme bağlanabilir.

8.4- Taciz, mobbing ve zorbalık; ilgili mevcut ya da derneğin ürettiği ve üreteceği belgeler ışığında özellikle değerlendirilir.

Diğer Haberler